فلسفه آموزش

بـررسی شـروط قـاعده زریـن

بـررسی شـروط قـاعده زریـن به عنـوان راهــکاری بــرای رسیدن قضاوت اخلاقی دانش آموزان، و تعلیم آن توسط معلم   اخلاق یکی از مهم ترین حوزه

ادامه مطلب »

بـررسی شـروط قـاعده زریـن

بـررسی شـروط قـاعده زریـن به عنـوان راهــکاری بــرای رسیدن قضاوت اخلاقی دانش آموزان، و تعلیم آن توسط معلم   اخلاق یکی از مهم ترین حوزه

ادامه مطلب »

وبلاگ

شناسنامه نشریه

      فصلنامه ی  تخصصی فلسفه آموزش

شماره پروانه: ۸۵۸۸۰ وزارت ارشاد سلامی

مدیر مسئول: دکتر بهشته صفرپور

سردبیر: دکتر رمضان برخورداری

مدیر داخلی: محمد زینالی

هیت تحریریه:

دکتر اسماعیل سعادت خمسه

دکتر رمضان برخورداری 

دکتر مهران صولتی

دکتر علی خالقخواه

دکتر علی شیخ الاسلامی 

دکتر تقی اکبری

دکتر حمید احمدی هدایت

دکتر علیرضا صادقی

دکتر علی سیفی