شماره ی چهارم منتشر شد

شماره ی چهارم منتشر شد

فارخوان مقالات شماره پنجم

فارخوان مقالات شماره پنجم

تا پایان تیرماه فرصت ارسال مقاله خواهد بود

سردبیر

سردبیر

سخن سردبیر

سخن سردبیر

سخن سردبیر

 در نگی در نسبت ما با اپل گاز زدهمیل به خوردن میوه ممنوعه – بنا به روایتی میوه سیب در بهشت، وسوسه حوا و در

ادامه مطلب »

سخن سردبير

شناسنامه نشریه

   دو فصلنامه ی  تخصصی فلسفه آموزش

شماره پروانه: ۸۵۸۸۰ وزارت ارشاد سلامی

شماره بین المللی (ISSN) : ۳۹۰۹_۲۷۱۷

مدیر مسئول: بهشته صفرپور

سردبیر: بابک شمشیری

مدير اجرايي و بين الملل: سید محمد بنایی

صفحه آرا و گرافیست: فاطمه عزتی

هیأت تحریریه:

خسرو باقري استاد دانشگاه تهران

بابك شمشيري دانشيار دانشگاه شيراز

حميد احمدي هدايت استاديار دانشگاه فرهنگيان

علي خالق خواه دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي

علي صحبتلو استاديار دانشگاه فرهنگيان

بابك خوشنويسان استاد دانشگاه فلوريدا امريكا

بهشته صفرپور مدرس دانشگاه محقق اردبيلي

آزاد محمدی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران

رمضان برخورداری دانشیار دانشگاه خوارزمی

آمار بازديد
  • ۱
  • ۲۲۴
  • ۵۶۳
  • ۶۱۱,۲۰۱