تبریک سردبیر به مناسبت سال جدید

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت بوستانسمن و سرو و گل و شمشادت ورود به سده جدید و پشت سرگذاشتن یک سده پر فراز و نشیب در خود درس ها و آموختنی های فراوان به همراه دارد.