فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و عدالت اجتماعی

چکیده

در ایــن مقالــه تحلیلــی مارکسیســتی از عملکــرد و نقــش فعلــی فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات (فــاوا) در آموزش و پــرورش، بــا اشــاره خــاص بــه تحصیــل در انگلســتان، ارائــه خواهــد شــد.
طـی پنـج سـال گذشـته، دولـت انگلیـس بیـش از ۲.۵ میلیـارد پونـد بـرای تجهیـزات اطلاعـات و ارتباطـات فنـاوری مـدارس و «آمـوزش معلمـان» بـرای اسـتفاده از ایـن فنـاوری هزینـه کـرده اســت. اکنــون از کــودکان و معلمــان به وضــوح انتظــار مــیرود کــه در یــک جامعــه و شــبکه آنالیــن فعالیــت و پیشــرفت کننــد، درحالیکــه مــدارس از طریــق یــک ســری گزارشهــای آنالیــن، جــداول لیــگ و دادههــای موجــود بــرای افــرادی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد، ارزیابــی، قضــاوت، اندازهگیــری و تنظیــم میشــوند. در ایــن مقالــه پیامدهــای ایــن افزایــش چشــمگیر در هزینه هــای فنــاوری و ارتقــاء (فــاوا) در مــدارس، پیوندهــا بــا ســرمایه جهانــی و مزایــای ســرمایهداری از رونــد ارتباطــات دیجیتــال و الکترونیــک مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. پنــج نظریــه ی مانــدگار در مــورد تهیــه و اســتفاده از فــاوا بــرای »منافــع« آموزشــی به منظــور دســتیابی بــه درک انتقــادی از روشهــای اســتفاده از آن بــرای تقویــت دســتگاه های دولتــی و بازتعریــف شــیوههای اجتماعــی و فرهنگــی در آموزشوپــرورش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ایــن مقالــه همچنیــن ادعــا میکنــد کــه حــذف منظــم سیســتماتیک اقلیــت و اکثریـت طبقـه ی کارگـر از تحقیقـات هدفمنـد فـاوا بـرای حفـظ وضـع موجـود و قـدرت و نیـز «ســفیدی محافظهکارانــه»در آمــوزش فنــاوری مهــم اســت.بسـتر شـبکه، تضمینـی بـرای اثربخشـی آن نیسـت.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش (شماره دوم) را خریداری کنید.

۱ دیدگاه دربارهٔ «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و عدالت اجتماعی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *