ارزشیابی مجازی

مشکل ارزشیابی مجازی در پایه دوم دبستان

چگونه توانستیم مشکل ارزشیابی مجازی در پایه دوم دبستان را حل کنیم؟

اقــدام پژوهــی نوعــی مطالعــه و بررســی اســت کــه افــراد بــرای تغییــر وضعیــت نامطلــوب و رســیدن بــه وضعیــت نســبتا مطلــوب و در نهایــت بهســازی کارهــا در محیــط شغلیشــان بــه کار میبرنــد. آخریــن مرحلــه از فعالیت  هــای آموزشــی معلــم ارزشــیابی اســت. بــرای اینکــه شـود معلـم بـر اسـاس مالکهـای خـاص خـود عملکـرد دانشآمـوز بـه طـور شایسـته، معی و میـزان تغییـری کـه در رفتـار شـاگرد پدیدآمـده اسـت داوری میکنـد. همزمـان بـا گسـترش ویــروس کرونــا، مــدارس تعطیــل و آموزشهــا از طریــق پیامرســانهای فضــای مجــازی انجــام گرفــت. در رونــد آمــوزش مجــازی، آنچــه غیرواقعــی مینمایانــد ارزشــیابی از دانش آمــوز و کسـب مقیاسهـای خیلـی خـوب و خـوب توسـط اکثـر دانشآمـوزان یـک کالس ۸۲ نفـره بـود. پژوهشـگران بـا هـدف رسـیدن بـه روش مطلـوب در ارزشـیابی مجـازی از روشهـای مختلفـی در پیامرسـان مجـازی پایـه دوم دبسـتان اسـتفاده کردنـد. بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اسـتفاده از ایـن روشهـا در باالبـردن کیفیـت ارزشـیابی مجـازی تأثیرگـذار اسـت. روشهـای پیشـنهادی شــامل: توضیــح قبــح تقلــب و شــرح اهمیــت اخــاق بــرای شــاگردان، برقــراری آزمونهــای کتاببــاز، برگــزاری آزمونهــای کوتــاه، بهکارگیــری ســؤاالت تصادفــی از بانــک ســؤال بــا زمانبنــدی معیــن، اعتمادســازی میــان شــاگردان و آمــوزگاران، ضبــط ویدئــو حیــن برگــزاری آزمــون، ایجــاد زمانبنــدی کوتــاه در پاســخ بــه هــر ســؤال و اســتفاده از لینکهــای آزمــون آنالیــن.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش (شماره دوم) را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *