ماسک و آموزش

ماسک و آموزش: تجربه زیسته ی کلاس مشارکتی برخط

چکیده

شـیوع ویـروس کرونـا و بـه دنبـال آن کـوچ سـریع نظـام هـای آموزشـی بـر بسـتر امـن شـبکه، مـا را بـه سـمت ناامنـی از جنـس کیفیـت آمـوزش هـا بـه سـبب عـدم برنامـه ریـزی مـدون برای آن محیـط هـا کشـانده اسـت؛ تالشـی کـه هرچنـد شایسـته تقدیـر بـرای اقـدام، قابلتأمـل از جهــت دغدغــه ی کیفیــت و معنــاداری اســت. هــدف مقالــه ی حاضــر، تشــریح بایدهــا، داللــت هـا و الزامـات طراحـی محیـط هـای یادگیـری برخـط بـا بیـان تجربـه ی زیسـته ی اجـرای ایـن نــوع آمــوزش در فضــای دانشــگاهی اســت. داللــت هــا بــر اســاس چهــار دیــدگاه، رفتارگرایــی، شــناخت گرایــی، ســازنده گرایــی و ارتبــاط گرایــی در طراحــی محیــط یادگیــری برخــط ارائــه شــده و در پایــان نتیجــه ی کاربســت آنهــا در موقعیــت هــای واقعــی توصیــف شــده اســت. بــر اسـاس بحـث هـای ارائـه شـده، اجـرای کلاس و به طور کلـی طراحـی یادگیـری در محیـط برخـط بـه تالشـی فراتـر از کلاس حضـوری نیـاز داشـته و ماهیتـی بـه ذات متفـاوت از آن را داراسـت کـه بــه طــور حتــم تنهــا انتقــال فعالیــت هــای پیشبینی شــده بــرای موقعیــت هــای حضــوری بــه
بسـتر شـبکه، تضمینـی بـرای اثربخشـی آن نیسـت.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش (شماره دوم) را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *