آموزش در عصر دیجیتال

دیباچهای بر مفهوم دیجی مدرنیسم و آموزش در عصر دیجیتال

چکیده

تحلیــل رویکــرد، فلســفه و مبانــی دیجــی مدرنیســم، بــدون بررســی مدرنیســم امــری دشــوار اسـت. توصیـف ایـن پدیـده بـر اسـاس تحوالتـی کـه در دورههـای پیشـین رخ داد، تصویـر بهتری از چرایــی تولــد و چگونگــی احــوالات آن میدهــد لــذا بــرای تبییــن ایــن پدیــده میبایســت از توصیـف مدرنیسـم آغـاز بـه کار کـرد. ايـن پژوهـش بـا ورود بـه ايـن ميـدان در نظـر دارد تـا گامهـای آغازيـن ديجيتـال مدرنيسـم را در تعليـم و تربيـت برداشـته و مفهومـی نـو از آمـوزش مبتنــی بــر دیجیتــال را در عصــر دیجیتــال بررســی نمایــد. نظریــه دیجــی مدرنیســم مختــص یـک کشـور یـا یـک فرهنـگ خـاص نیسـت، بلکـه ریشـه در اساسـی تریـن اسـتعدادهای مـا بـه عنـوان موجـود بشـری و انسـانی دارد کـه مـا در صـدد هسـتیم بـا شناسـایی مبانـی تربیتـی دیجـی مدرنیسـم بـر اسـاس منطـق و گفـت وگـو، اسـتدالل زبانـی و صرفـا بـه قصـد تفاهـم و  توافـق ، زندگـی عمومـی و جمعـی خـود را هدایـت کنیـم. بسـتر شـبکه، تضمینـی بـرای اثربخشـی آن نیسـت.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش (شماره دوم) را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *