تأملی بر سواد فناوری معلمان در فرایند آموزش و یادگیری

تأملی بر سواد فناوری معلمان در فرایند آموزش و یادگیری

چکیده

در عصــر حاضــر کــودکان از روزی کــه بــه دنیــا میآینــد، غــرق فنــاوری هســتند. درواقــع، فنــاوری بخــش جداییناپذیـر زندگـی بشـر شـده اسـت. در حـوزه آمـوزش نیـز بـا گسـترش فناوریهـا، دانـش آمـوزان بـا ابعـاد مختلـف آن آشـنایی پیداکردهانـد. ایـن مهـم ایجـاب میکنـد معلمـان نیـز خـود را همـگام بـا ّفنـاوری بـهروز كننـد تـا کالسهـای درس از جاذبـه و كشـش الزم بـرای فراگیـران خالـی نشـود. فنـاوری بهعنـوان شـاخهای از دانـش بـه شـمار مـیرود کـه بـه تولیـد و کاربـرد ابزارهـای فنـی و ارتبـاط متقابـل بـا زندگـی، جامعـه و محیـط میپـردازد. انجمـن بینالمللـی آمـوزش فنـاوری (۷۰۰۲) فنـاوری را بهعنـوان مجموعـه متنوعـی از فرایندهـا و دانشهایـی تعریـف میکنـد کـه بـرای توسـعه توانایـی هـای انسـان و بـرآورده کـردن نیازهـا و خواسـته هـای او مورداســتفاده قــرار میگیرنــد. ســواد فنــاوری بهعنــوان توانایــی کاربــرد، مدیریــت، ارزیابــی و فهــم  فنــاوری تعریـف میشـود. بـرای انجـام مؤثرتـر کارهـا، ممکـن اسـت از طریـق آزمایـش و خطـای روزانـه نحـوه کار بـا فنــاوری و مدیریــت آن را بیــش و کــم یــاد گرفــت، لیکــن یادگیــری نحــوه ارزیابــی و فهــم فنــاوری نیازمنــد آمــوزش توســط افــراد آگاه اســت. در ایــن راســتا همانطــور کــه گارمیــر و پرســون (۶۰۰۲) یــادآور شــدهاند، آموزشـگران آگاه، میتواننـد دانـش، توانایـی عمـل، و تفکـر انتقـادی فراگیـران را در بـاب فنـاوری ارتقـاء دهنـد تا از این رهگذر ظرفیت ارزیابی و فهم فناوری را در آنها ایجاد کنند.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش (شماره دوم) را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *