تأثیـر شنـاخت اهـداف تـربیتی در فلسفه معلمی

چکیده

این جستار در پی تبیین آگاهی معلمان از فلسفه معلمی خویش و تأثیر آن در تربیت و زندگی انسان می‌باشد. این مقاله با روش تحلیلی – استنتاجی تهیه شده و در پی پاسخ به سؤالات زیر می‌باشد:۱- فلسفه آموزش و فلسفه معلمی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ۲-رابطه بین این دو چه تأثیری در تربیت خواهد داشت؟ در این نوشتار ابتدا به تعریف از فلسفه آموزش سپس فلسفه معلمی پرداخته در پاسخ به سؤالات فوق که تربیت و معلم دو امر لازم و ملزوم هم بوده‌اند. با اشاره به نقش مراکز تربیت معلم و آموزش و پرورش در ایجاد هویت معلمی وتو جه به اهداف غایی تعلیم و تربیت در ارتقا و تثبیت فلسفه معلمی با اندیشه ورزی و کسب آگاهی از راه ایجاد تعادل و توازن در بین چهار رابطه با خود، خدا، خلق و خلقت است. در این مقاله مقصد و مطلوب ایجاد رابطه با خود و خدا یا همان خودشناسی تربیتی می‌باشد.

در جمع‌بندی بدین نتیجه رسیدیم که برای بقا و رشد در دنیایی که سراسر تغییرست معلمان نیز به مقدار زیادی انعطاف پذیری ذهنی و ذخیره بزرگی از تعادل احساسی و روانی نیازمندند. هر معلمی دارای فلسفه‌ای خاص در زندگانی حرفه‌ای خود می‌باشد که این فلسفیدن و اندیشه ورزی در ابتدا مستلزم آگاهی از خود بر طبق مبانی فلسفی و اهداف تربیتی می‌باشد که با دیالکتیک و فلسفه ورزی می‌توان به کسب خودشناسی و دستیابی به یک زندگی بهتر نائل شد.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *