ایدئولوژی، آزادی و تربیت

چکیده

انسان موجودي است که ميتواند به نوع خود بيانديشد و امکان وجودي خود را بررسي کند از اين رو زمان و مکان را ب هعنوان حد و مرز بودن در جهان میشناسد. تنها امکان و سرمايهي آدمي ((بودن)) است وي بااینکه محدوديت خودش را درک ميکند ولي اختيار را نيز ب هعنوان تميز خود از ساير موجودات می شناسد. چنين موجودي که هم محدود است و هم مختار، چاره ای ندارد جز اينکه با توجه به محدوديت خويش تصميم بگيرد، اين انتخاب براي خودش و نوعش ماهيت ساز است.
حال هدف تربيت اين است که انساني تربيت کند که قدرت تصميم گيري داشته باشد و مسئوليت انتخابش را قبول کند.

مقدمه

ایدئولوژی اغلب به عنوان نظام اعتقادی گروه تعریف می شود که بر تحلیلی از گذشته گروه مبتنی بوده، متضمن دستورهایی برای سیاست گزاری است. از عصر روشنگری درقرن هیجدهم تا کنون افراد و جوامع در دنیایی ایدئولوژیک زیسته اند در قرن هیجدهم، فیلسوفان عصر روشنگری اصطلاح ایدئولوژی را در مفهوم معرفت شناختی استعمال می کردند تا چگونگی ایجاد و کاربرد ایده ها را از جانب گروهها تبیین کنند فیلسوفان در مقابل صاحبنظران سنت گرای الهیات و متافیزیک امیدوار بودند که ایدئولوژی سرانجام به عمل تبدیل شود ایدئولوژی معمولا مجموعه ای از ایده ها و افکاری است که گروهی برای تبیین گذشته، بررسی حال و راهنمایی آینده خود آن را پذیرفته اند ایدئولوژیها جنبه دستوری دارند زیرا درباره همه پدیده ها دست به داوری می زنند و سیاستهای خود را تجویز می کنند (گوتک،۱۳۹۶)

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *