سبک نگارش مقالات

  • برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و چکیده انگلیسی
  • نام و نام خانوادگی پژوهشگر (فارسی و انگلیسی )،درجه علمی، نشانی محل کار ،پست الکترونیکی(E-mail) تلفن تماس نویسنده، مسئول اول و تاریخ ارسال مقاله
  • تنظیم چکیده ها به دو زبان فارسی و انگلیسی (بین ۱۰۰الی ۱۲۰)کلمه
  • ساختار مقاله بررسی یا مرور دقیقی از مساله، شامل؛ بیان مساله، سوالات اصلیو دستاوردهای حاصله در حدود ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ کلمه با فونت B Nazanin shdc 12در محیط ورد باشد.
  • از نظر جایگاه علمی محدودیتی برای نویسنده وجود نداشته ،ملاک انتخاب آن از نظر رعایت اصول علمی بررسی وتایید تحریریه و داوران می باشد.
  • اصول علمی ،ارجاع به روش APA واخلاق پژوهشی مورد توجه هیات داوری می باشد.
milkovi-FTNGfpYCpGM-unsplash

سایر نکات

  • رعایت اخلاق نگارش پرهیز از سرقت ،تحریف و فریب علمی برعهده نویسنده است چنانچه مواردی از آن آشکار شود قبل یا بعد از انتشار نام نویسنده در فهرست سیاه وارد می شود.
  • کاربرگ درخواست انتشار ،تعهد عدم انتشار مقاله در جای دیگر ،رعایت اخلاق نگارش و تضمین اصالت مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان امضا و عرضه شود.
  • شیوه ارسال مقاله :ارسال مقاله از طریق سایت سامانه یا آدرس :safarpour.b.d@gmail.com ارسال نمایید.