كارگاه سلسله دوره هاي پداگوژي پديدار شناسي

كارگاه سلسله دوره هاي پداگوژي پديدار شناسي با تكيه بر رويكرد فان منن 

دكتر رمضان برخورداري استادياد دانشگاه خوارزمي تهران

۶ جلسه به صورت آنلاين

ويدئو كوتاه در خصوص معرفي كارگاه توسط آقاي دكتر برخورداري استاديار دانشگاه خوارزمي تهران