معرفی کتاب عاملیت انسان ، رویکرد دینی و فلسفی

کتاب ((عاملیت انسانی: رویکرد دینی و فلسفی)) ادامه تلاش‌های فکری و نظری دکتر خسرو باقری در زمینه علم دینی است. دکتر خسرو باقری در زمینه علم دینی؛ نظریه ای با عنوان رویکردی استنباطی-تأسیسی دارند که معتقد است برای اینکه علم دینی  معنادار باشد ما فقط در سطح اخذ پیش‌فرض مجازیم از دین و یا هر …

معرفی کتاب عاملیت انسان ، رویکرد دینی و فلسفی ادامه »