دوره آموزشی ذهن آگاهی

دوره آموزشی آنلاین ذهن آگاهی توسط جناب آقای دکتر رمضان برخورداری استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی