فراخوان مقالات برای شماره ی پنجم نشریه

بدین وسیله نشریه فلسفه آموزش فراخوان مقالات برای شماره ی پنجم خود را با موضوعات مربوط به فلسفه آموزش اعلام می دارد و از همه ی علاقه مندان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می کند تا تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ مقالات خود را از طریق کانال های ارتباطی نشریه ارسال نمایند.

با تشکر