هرمنوتیک صدای زنگ مدرسه

هرمنوتیک صدای زنگ مدرسه

چکیده

<<صـدای زنـگ مدرسـه>> یـک پدیـده تکرارشـونده در محیطهـای تربیتـی اسـت، ایـن صـدای آشــنا در خــود دارای وجه هــای ناآشــنا و ناآشــکار اســت، آشــکار کــردن ایــن وجه هــای ناآش کار و ناآش نا نش ان میدهد که عنصر تربیت ی فـوق با تجربه هـای زیسـته گوناگـون آغشــته اســت. فهــم ایــن موضــوع، پدیــده تربیتــی فــوق را از یــک وجــه غالــب و یکســان انگاشــته خــارج و امکانهــای متعــدد از ایــن پدیــده را مجــال بــروز میدهــد. در ایــن نوشــته بــا رویکــرد پدیدار شناســانه هرمنوتیکــی، از تقلیــل پدیده هــا بــه یــک تجربــه متصــل و متافیزیکــی بــا ساختگشــایی و الیهبــرداری از تجربــه موجــود جلوگیــری و بهســوی الیه هــا و امکانهـای دیگـر از پدیدـه فوق میرویـم. رفتـن بهسـوی امکانـات دیگـر از پدیدهـا یعنـی گشــودگی بــه صداهــای دیگــر از هســتی چیزهــا، کــه گشــودگی بهســوی امکانــات دیگــر از زمانمنــدی انســان و چیزهــا و در نهایــت از زمانــی بــودن هســتی ریشــه میگیــرد، فهــم ایــن موضــع ســبب میشــود کــه مــا «صــدای زنــگ مدرســه» را بــر اســاس پــروا و تجربههــای زیسـته بـه نحـو زمانـی فهـم کنیـم و گسـترش دهیـم.

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش (شماره دوم) را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *